en-USnl-BE
Sunday, June 20, 2021
   

Informatie voor familie en belangrijke naasten, zorgverwijzers - professioneel netwerk en externen


Versoepelingen:
PVT -> Geleidelijke versoepelingen voor de bewoners van het PVT: aangezien de vaccinatie in het PVT is afgewerkt en er een heel hoge vaccinatiegraad is bij bewoners en medewerkers, starten we met een geleidelijk versoepelingstraject. Sinds Pasen is bezoek aan de thuiscontext voor bewoners opnieuw mogelijk, mits goede afstemming met het team.

Ziekenhuis -> de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd m.b.t. mondmaskerbeleid, kooktherapie, activiteiten... Patiënten worden hierover gëinformeerd op de afdeling.

Vaccinatie

Het vaccinatieprogramma is gestart in januari 2021. De medewerkers en bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis zijn intussen 2 keer gevaccineerd. Ook bijna alle medewerkers van het ziekenhuis en patiënten kregen intussen 2 prikjes. De vaccinatiegraad bij de patiënten is net geen 90 %.  Ook voor medewerkers en bewoners halen we een gelijkaardige, hoge vaccinatiegraad. 

Alle informatie over de coronavaccinatie vind je op www.laatjevaccineren.be 

Aanmeldingen verlopen via de opnamecoördinatie
050 79 95 69 of opnamevragen@amandus.broedersvanliefde.be. Het opnamebeleid is nog niet volledig genormaliseerd.
Bij een nieuwe opname verblijft de patiënt in quarantaine op de kamer tot uit testing een negatief resultaat blijkt.

voor Aannemers en externe firma's wordt per opdracht bekeken of ze de campus mogen betreden. Aannemers die toegelaten zijn op de campus, moeten zich aanmelden aan de receptie. We vragen om voldoende afstand te bewaren (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen.

Algemene voorzorgsmaatregelen: volg de richtlijnen van de Overheid https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Beeldbellen: als een patiënt/bewoner met zijn netwerk wil beeldbellen, kan dit via Zoom. Externen moeten hiervoor geen software installeren, maar kunnen via smartphone, tablet, laptop,.... beeldbellen door een link aan te klikken die ze krijgen via e-mail.


Bezoek (ziekenhuis)

Buiten kan een patiënt meer mensen tegelijk ontvangen, mits het respecteren van de maatregels die gelden in de maatschappij.

In de bezoekruimte kan een patiënt mensen die onder hetzelfde dak wonen samen ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van de ruimte.

Bezoekers dragen steeds een mondmasker wanneer zij binnen komen. Men kan het mondmasker uitdoen, wanneer men zit op voldoende afstand van de patiënt.

Neem telefonisch of via mail contact op met de afdeling als je op bezoek wilt komen.

Bezoek (PVT)

Neem telefonisch of via mail contact op met de afdeling als je op bezoek wilt komen.

Consultaties: poliklinische patiënten melden zich aan bij het medisch secretariaat.

Covid-19 positieve patiënt? Medewerkers zijn extra alert op mogelijke symptomen van een Covid-19 besmetting. Bij residentiële patiënten met een vermoeden van een Covid-19 besmetting worden getest en verblijven in quarantaine op de kamer tot het testresultaat gekend is. Bij te ernstige somatische ziektesymptomen wordt een opname naar het Algemeen Ziekenhuis georganiseerd. We bespreken met de patiënt de mogelijkheid tot thuisquarantaine in de eigen woonplaats. Quarantaine in het PC Sint-Amandus kan enkel indien
 • de GGZ-problematiek thuisquarantaine niet toelaat (beslissing arts) OF
 • de patiënt heeft geen (t)huis
 • Indien de patiënt zich kan houden de strikte quarantainemaatregel gedurende minstens 7 dagen.
Dag- en nachthospitalisatie mogelijk
 • dagpatiënten verbonden aan de residentiële afdelingen kunnen voorlopig niet terecht op de afdeling, maar wel in het Dagcentrum. Ook andere alternatieven zijn bespreekbaar.
Externe leveranciers moeten toelating vragen om de campus te betreden. Als ze zijn toegelaten op de campus, moeten ze zich eerst aanmelden aan de receptie.
We vragen om voldoende afstand te houden (minstens 1,5 meter), handhygiëne toe te passen en een mondmasker te dragen

Gedwongen opname - zittingen vrederechter: de zittingen gaan door in vergaderzaal Colloquium en voor afdeling Crisisinterventie in de vergaderzaal op de afdeling. De zitting gaat door in aanwezigheid van de patiënt / bewoner (uitgezonderd personen in quarantaine) en de maatschappelijk werker (of een ander teamlid). De familie/gezin kan hier voorlopig niet op aansluiten. Als ze iets willen toevoegen aan het dossier, kan dat via mail naar de griffie; eveline.vandamme2@just.fgov.be

Geldverkeer:  cash betalingen worden vermeden; vb. betaling van consultaties van poliklinische patiënten verloopt via facturatie

Liftgebruik: bij gebruik van een lift op de campus, slechts betreden met 1 persoon.

Medewerkers maken het verschil: Dagelijks staan meer dan 700 medewerkers klaar om de patiënten- en bewonerszorg in goeie banen te leiden, rekening houdend met de vele maatregelen. De organisatie neemt tal van initiatieven om de vele medewerkers in deze bijzondere periode een hart onder de riem te steken. Zo staan de vertrouwenspersonen klaar voor de medewerkers die in deze moeilijke omstandigheden te kampen hebben met angst of stress.

Opname: zie aanmeldingen 

Recreatie op de campus: recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld wandelen, fietsen,... op de campus zijn toegelaten. Respecteer de maatregelen die gelden op de campus.

Solliciteren: Wens je een van onze teams te versterken? Raadpleeg ons vacatureoverzicht en solliciteer online. 

Vrijheden buiten de campus (ziekenhuis):

Patiënten mogen vrij de afdelingen verlaten volgens de vrijheden die hen zijn toegekend binnen hun therapeutisch traject, maar verwittigen steeds de begeleiding. Covid is geen reden meer om ze binnen de afdeling te houden.

De deuren gaan dus nog niet “open”. Men keert terug naar de afspraken van voor Corona m.b.t. registraties. 

De inschatting van het team of patiënten zich aan de geldende maatregelen in de maatschappij kunnen houden, blijft hierbij belangrijk.

Weekends
 • voor patiënten: weekends met overnachting zijn terug mogelijk. Het zijn geen uitzonderingen meer. Men gaat enkel naar het eigen thuismilieu. Het team schat hiervoor de situatie in van de patiënt en zijn context. 
 • voor patiënten: weekendvrijheden zonder overnachting: cfr. Nationale regels. Dit betekent bv. dat patiënten een terrasje mogen doen, activiteiten volgens de nationale mogelijkheden op vandaag.
De patiënt/bewoner mag de campus niet verlaten als hij ziektesymptomen vertoont of positief testte in de 14 dagen voor het verlaten van de campus.


Winkel: patiënten en bewoners kunnen bepaalde aankopen doen op het domein van het PC Sint-Amandus, mits het maken van een afspraak (voedingswaren, fruit, rookwaren, verzorgingsproducten, …).

Zorg voor jezelf en voor elkaar!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatie voor medewerkers

Afwezigheid melden en medisch attest

Om accuraat te kunnen anticiperen namen we recent enkele nieuwe maatregelen in het belang van de bedrijfscontinuïteit.

Elke medewerker die ziek is/die in quarantaine gaat, moet dit altijd onmiddellijk melden aan zijn verantwoordelijke of aan de collega’s van de afdeling/dienst waar hij/zij werkt.
Nu vragen we ook uitdrukkelijk om erbij te zeggen of een afwezigheid te maken heeft met een Covid-situatie of niet.
De leidinggevenden of de collega die de boodschap ontving  wordt gevraagd om systematisch en zo snel mogelijk de toevertrouwde informatie over te maken aan de personeelsdienst.

Elke afwezigheidsmelding ASAP PER E-MAIL door te geven aan de personeelsdienst (personeelsdienst@amandus.broedersvanliefde.be).

Naam en voornaam van afwezige medewerker(s):

Afwezigheidsperiode: van … tot …

Type afwezigheid benoemen:
1. Ziekte niet covid gerelateerd
2. Ziekte wel covid gerelateerd (besmette medewerker)
3. Werkloosheid wegens overmacht – (vb: medewerker afwezig wegens opvang kind nav. sluiting school)
4. Quarantaine na hoogrisicocontact
5. Quarantaine na hoogrisicocontact met telewerk

Ook wijziging in statuut of werkhervatting meld je via dit kanaal. bezorg ook steeds de nodige attesten.

Mondmaskerbeleid
 • Bewaar zoveel als mogelijk een afstand van 1,5 meter t.o.v. elkaar
 • Houd ook altijd een neusmondmasker bij de hand
 • Draag het neusmondmasker altijd als er onvoldoende garantie is op 1,5 m afstand en minstens:
  • bij het betreden van een gebouw tot je zit;
  • bij verplaatsingen met 2 of meer personen op het domein als de afstand niet bewaard kan worden;
  • in het restaurant: tot je aan tafel zit (cf. afspraken horeca)
  • bij situaties eigen aan het werk waarbij je de afstand niet kunt bewaren: meekijken op een computerscherm,...

Opleiding en inscholing

Opleiding en inscholing gaan maximaal door met respect voor de basishygiënemaatregelen. Vaak is er een alternatief via zoom. Raadpleeg de L&O-kalender.

Maximaal telewerk waar mogelijk.

Garandeer permanentie en goede continuïteit, maar werk maximaal thuis. 

De functies die in aanmerking komen voor occasioneel telewerk in tijden van Corona werden vastgelegd door de directie per departement. Functies waarvoor de aanwezigheid op de vestigingseenheid PC Sint-Amandus (Beernem) en Campus Torhout (PVT Sint-Amandus) noodzakelijk is, worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Vergaderingen gaan maximaal digitaal door.

Reizen, quarantaine en testing

Reizen naar het buitenland wordt sterk afgeraden en wie reist, is onderworpen aan de quarantainemaatregelen.
Informeer je via www.sciensano.be en breng vooraf je leidinggevende op de hoogte.

Attest voor coronatest

·     Alle medewerkers kunnen WEL getest worden wanneer er een risicocontact geweest is, ook al zijn er (nog) geen symptomen. We beschikken als werkgever over een attest om aan te tonen dat je in de zorg werkt, zodat je ook effectief getest kan worden zonder door de huisarts in quarantaine gezet te worden voor 10 dagen.
Het attest kan je tijdens de kantooruren telefonisch of via mail vragen via de personeelsdienst. Buiten de kantooruren kan dat via het centraal nummer 050 79 95 00.

Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation