en-USnl-BE
woensdag 28 juli 2021

Valkuilen van benchmarken

  • Verschil in uitkomsten zijn niet altijd toe te schrijven aan kwaliteit, maar aan de populatie. In onze voorziening begeleiden we een aantal groepen met een complexe problematiek, voor wie de bestaande vragenlijsten niet evident in te vullen zijn. We verwijzen naar gedwongen opgenomen patiënten, anderstaligen, personen met een andere culturele achtergrond, patiënten met een verstandelijke beperking,… Daardoor is het vaak moeilijk (of onmogelijk) om uitkomsten te vergelijken tussen voorzieningen. Toch kunnen niet-geoefende lezers de vergelijking interpreteren als een rangschikking van goed presterende naar minder goed presterende zorgvoorziening.
  • Verschil in uitkomsten kunnen ook toe te schrijven zijn aan de behandeldoelen, die kunnen verschillen van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten willen volledig genezen; anderen willen dat bepaalde symptomen minder zwaar doorwegen en hopen te leren leven met de ziekte. Indien de behandeldoelen – die in overleg met de patiënt zijn afgesproken – worden gehaald, kunnen we van een positieve uitkomst spreken, ongeacht de objectieve aan- of afwezigheid van bepaalde symptomen. Dit in objectieve metingen integreren is methodologisch niet eenvoudig uit te werken.
  • Indien harde conclusies en afrekeningen verbonden worden aan benchmarking bestaat het riscio dat bepaalde zorgactoren selectieve opnames realiseren en enkel (minder complexe) ziektebeelden behandelen waarvoor goede uitkomsten gegarandeerd zijn. Wij blijven vanuit onze missie en identiteit kiezen voor de meest kwetsbare personen met een (soms ernstige) psychische zorgvraag.
  • Het streefdoel van de benchmark wil de zorgvoorziening uitdagen om het huidige niveau van zorgkwaliteit elke keer wat hoger te trekken. We worden hierdoor uitgedaagd om na te denken waar we onze zorg nog verder kunnen verbeteren. De lat wordt dus bewust gelegd boven het niveau van kwaliteit dat we vandaag halen. De niet-geoefende lezer zou dit echter kunnen interpreteren als zijnde een voorziening die ondermaats presteert.
  • Benchmarkgegevens worden gebracht zonder beschrijving van de situatie waarin de patiënt, zijn/haar naasten, diens hulpverleners en de organisatie zich op dat moment bevindt. Het vergelijken van voorzieningen onderling zegt weinig als men niet weet wat er op dat moment allemaal speelt. Voor een goede kwaliteit van zorg is het van belang dat een organisatie het telkens beter gaat doen, dat ze jaar na jaar groeit in de zorg die ze aanbiedt. Dit betekent dat de evolutie doorheen de verschillende jaren relevanter is dan het onderling vergelijken van organisaties.
Een benchmark kan enkel worden ingezet voor die facetten in de zorg die zich in cijfers laten uitdrukken. Dat wat niet kan gevat worden in een getal, komt niet in beeld: een ontmoeting van mens tot mens, warme contacten, een knipoog, een schouderklopje, …
Home   |   Over ons   |   Opname   |   Bezoekers   |   Zorgaanbod   |   Werkaanbod   |   Stage-aanbod   |   Contact   |   What matters to you
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation