Terug naar overzicht
  • Organisatie, Zorg, Onderzoek
  • 26 april 2024

Familietevredenheidsmeting 2023: een blik op de resultaten

In het voorjaar van 2023 namen we deel aan de Familietevredenheidsmeting. Deze meting wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in samenwerking met het Familieplatform. Voor het eerst kregen familieleden op grote schaal de kans om aan te geven hoe tevreden ze zijn over verschillende aspecten van onze zorg- en dienstverlening, zoals informatie, contact, steun, en betrokkenheid.

Meer info

Hoewel het even zoeken was hoe we familieleden het best konden bereiken, kunnen we stellen dat de meting succesvol is verlopen. Niet minder dan 166 familieleden van patiënten en bewoners (o.a. ouders, broers, zussen, partners en kinderen) namen deel. Daarmee behoort PC Sint-Amandus tot de organisaties in Vlaanderen met het hoogste aantal deelnemers. De inspanningen die geleverd werden door de verschillende teams en de maatschappelijk werkers hebben geloond.

Praktische en emotionele steun voor familieleden

Uit de resultaten blijkt dat 80% van de familieleden voldoende contact ervaart met de afdeling. Bovendien voelt het overgrote deel van de familieleden zich voldoende betrokken bij de behandeling en geven ze aan voldoende steun te ervaren, zowel op emotioneel als praktisch vlak. Als psychiatrisch centrum vinden we die steun erg belangrijk, net omdat de situatie waarin een patiënt of bewoner zich bevindt ook voor familieleden erg lastig en confronterend kan zijn. Sommige familieleden willen dan weten hoe ze kunnen omgaan met de problemen van hun naaste. Drie op de vier familieleden is tevreden met de steun die ze op dat vlak krijgen.

Nood aan informatie

De resultaten tonen bij familieleden een grote nood aan informatie, via familiebrochures maar vooral via dialoog met hulpverleners. Ze willen geïnformeerd worden over de ziekte van hun naaste en de doelen van de behandeling en begeleiding. Vier op de vijf familieleden is hierover voldoende geïnformeerd. Dat cijfer is lager wanneer het specifiek gaat over medicatie. Daar blijven 1 op 3 familieleden op hun honger zitten. Verder valt het op dat bijna de helft van de familieleden onvoldoende geïnformeerd is over familieavonden en familie-gerichte initiatieven, zoals lotgenotencontact. Dit toont niet alleen een nood om familie-gerichte initiatieven te organiseren maar familieleden er ook goed over te informeren. Om dit doel te verwezenlijken willen we ons verder verbinden met partnerorganisaties, zoals Similes, het Familieplatform en ‘De Stem, Praatkaffee Psychose’.

Aandacht voor veiligheid en ouderschap

Volgens de familieleden is er in PC Sint-Amandus aandacht voor veiligheid. Ze willen op dat vlak samen met het team afspraken kunnen maken, zoals wanneer hun naaste in het weekend naar huis komt. Ook de aandacht voor ouderschap en kinderen in ons centrum wordt gewaardeerd. Hoewel er op dit  vlak nog behoorlijk wat groeimarge is, is deze beoordeling een mooie erkenning voor de gedane investeringen, zoals onze nieuwe familieruimte en de aankoop van kindvriendelijke materialen.

Deskundigheid en bereikbaarheid

Het overgrote deel van de familieleden is zeer tevreden over de manier waarop hulpverleners omgaan met hun naaste. Bovendien zijn ze van mening dat de hulpverleners erg deskundig zijn. Ook de bereikbaarheid van de hulpverleners wordt gewaardeerd, zowel telefonisch als op het moment van een bezoek. We zien echter dat een groep familieleden bepaalde aspecten van onze zorg- en dienstverlening minder goed beoordeelt. Hun noden willen we verder verkennen: ‘Hoe komt het dat 20% van de familieleden zich nog onvoldoende betrokken voelt bij de zorg en behandeling?’

Tot slot gaven familieleden onze zorg- en dienstverlening een algemeen beoordelingscijfer. Zo geeft 75% van de familieleden onze zorg− en dienstverlening een 8 op 10 of meer. Wat betreft het psychiatrisch verzorgingstehuis ligt dit cijfer zelfs op 80%. PC Sint-Amandus is trots op deze cijfers!

Verdere uitbouw van ons familiebeleid

De resultaten geven nieuwe inhoud en inspiratie in de verdere uitbouw van ons familiebeleid. De stuurgroep participatie en de werkgroep familie- en naastenparticipatie nemen de resultaten en mogelijke actiepunten onder de loep samen met familie-ervaringsdeskundigen. En ook op afdelingen en diensten wordt op basis van de resultaten nagedacht hoe een duurzame verbinding met familieleden kan worden gerealiseerd.